top of page

HISTORIE

Memoires van een authentieke vereniging

1928 - 2003
 

Op 8 september 1928 werd door een aantal vrienden de Turn- en Acrobatenclub opgericht. De oprichters en leden van het eerste uur bestonden uit:
H. Schepers - H. Franssen - J. Bodelier - J. Abrahams - J. Vleugels - L. Broekmans - P. Weijers - L. Snackers - J. Merx - J. Hamers - H. Hustin -
E. Rateischak - P. Merx - A. Hustin - P. Hustin- F. Weijers - J. Franssen en W. Van Kan.

Dit waren de mannen die naam gaven aan de vereniging in de eerste maanden na de oprichting. De eerste foto van de vereniging laat hen dan ook duidelijk op de voorgrond treden en maakte toen reeds duidelijk, dat de turnwereld er niet onderuit kwam om terdege met hen rekening te houden bij wedstrijden.
Zij konden toen nog niet vermoeden dat hun clubje, dat zij trouw waren, zou uitgroeien tot een rijk bloeiende vereniging, die zowel lokaal, nationaal en internationaal een grote naam zou opbouwen. 

 

De eerste vergadering werd gehouden in het toenmalige verenigingslokaal L. Bodelier in de Kloosterstraat. Als dagelijks bestuur werden gekozen: 
voorzitter P. Merx, secretaris, H. Franssen en penningmeester L. Bodelier. Lokaal Bodelier werd al snel te klein als onderkomen voor de toenmalige vereniging en er moest naar een ander onderkomen gezocht worden. Dit lokaal vond men in de Irmstraat. Lokaal P. Jöbses werd hun domicilie. Sinds die tijd is dit lokaal hun verenigingslokaal gebleven, beheerd door de familie Spierts, Lenzen, daarna 25 jaar door de familie Dackus. Aan deze twee kasteleins met hun familie is de huidige TAC dan ook veel dank verschuldigd. Grote steunpilaren voor de huidige vereniging, die alle ups en downs van de TAC hebben meegemaakt maar waarop nooit tevergeefs een beroep werd gedaan. Ook met het huidige kasteleinsechtpaar, Remi en Gerda Tijssen, heeft de vereniging het weer goed getroffen en nu reeds kan worden gesproken over een geweldige samenwerking. Deze honkvastheid getuigt van de rust en de evenwichtigheid waarmee de TAC steeds werd geleid en bestuurd.


Eenieder die in het verenigingsleven leidinggevend werk verricht, weet hoe moeilijk het vaak is om het hoofd beven water te houden en geen overhaaste maar weloverwogen beslissingen te nemen. Op deze plaats mag zeer zeker gememoreerd worden, dat de leiders en bestuurders van de TAC hierin steeds geslaagd zijn, want ook deze vereniging heeft naast jaren van voorspoed en bloei, donkere tijden gekend. 

Denken wij maar eens terug aan de moeilijke oorlogsjaren. De TAC sloot zich niet aan bij de door de bezetter ingestelde Kultur-Kammer, hetgeen inhield dat er geen bijeenkomsten meer gehouden mochten worden. Men wachtte geduldig en trots op betere tijden. Na het oorlogsgeweld werd weer actief begonnen, maar ook nu rezen weer nieuwe problemen, immers de vereniging had behoefte aan nieuwe uniformen. Ook dit prbleem werd weer getackeld,
want tijdens de eerste bevrijdingsoptocht werd weer door plusminus 40 leden de ‘Volksturm’ uitgebeeld. 

Naarmate de tijden beter werden, konden steeds betere stoffen en dus ook betere uniformen worden aangeschaft. Uiteindelijk werd in 1957 een grote uniformenactie gehouden, waarvan de huidige verenigingskleuren nog steeds het resultaat zijn: oranje jack, witte broek en witte gymschoenen.

Uit deze voorbeelden blijkt dat de vereniging een geweldige veerkracht kende, temeer als men bedenkt dat de tegenslagen plotseling volgden op, of samenvielen met, perioden van grote successen, met name in sportief opzicht.


Gelukkig kende men meer jaren van voorspoed waarin vele successen werden behaald, met name als lid van ‘Der Internationaler Turnverband’ waarvan de vereniging nog steeds lid is en ook bestuursfuncties bemant. In de na-oorlogse jaren heeft de TAC dan ook stevig zijn mannetje c.q. vrouwtje kunnen staan: het behalen van bondskampioenschappen van de ITV gebeurde meer dan twintig keer de afgelopen 40 jaar.


In 1970 vond er binnen de vereniging een omwenteling plaats. De club, die normaliter alleen bestond uit heren en jongens, werd geconfronteerd met het feit, dat een aantal dames ook lid wilden worden van de TAC. Dat dit nogal wat voeten in de aarde had, behoeft geen verder betoog. Uiteindelijk werd er toch gestart met een dames- en meisjesafdeling die wonder boven wonder gestaag groeide. Dit betekende voor de vereniging een nog grotere bloei en op sportief gebied groeide deze ‘vernieuwing’ tot een hoog niveau. Dit alles onder leiding van eigen leden die de vereniging menig succes brachten. Immers ook door de dames- en meisjesgroepen werd reeds diverse keren het bondskampioenschap binnengehaald.

Ook de jazz- en ritmische gymnastiek legde onze TAC geen windeieren. Immers onder de bezielende leiding van de vandaag de dag nog leidinggevende Elly Breemen, werd in 1991 in Gemmenich het internationaal kampioenschap jazz-gymnastiek behaald met de dans ‘Lambada’. Grote dank is dan ook op deze plaats van toepassing voor de leiding van de dames en meisjes. 

 

Zo staan we dan nu voor de viering van het 75-jarig bestaansfeest van R.K. T.A.C. Simpelveld, een vereniging die nog steeds kerngezond is, met een ledenaantal van 90 personen, waarvan 90% jeugdleden. Een opvallend percentage dat tekenend is voor de vitaliteit van de vereniging.

Niet alleen de vereniging zal worden gehuldigd met haar 75-jarig bestaan. Zeer zeker zullen worden gehuldigd de beide gouden jubilarissen Ben Kockelkoren en Jo Hustin en de beide zilveren jubilarissen Harrie Schroeders en Bettina Godschalk - Middelhoven. We zullen dit doen uit erkentelijkheid voor alle harde werkers, die samen met hun overleden vrienden ervoor hebben gezorgd dat we nu het 75-jarig bestaansfeest mogen vieren van een springlevende TAC.

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van onze enige nog in leven zijnde oprichter, de heer Jacob Merx, die het 75-jarig bestaansfeest van zijn geesteskind helaas niet meer heeft kunnen meemaken. Moge hij rusten in vrede. De vereniging kan voor een groot deel dank zij deze mensen voortgaan met verwezenlijking van haar hoofddoel: niet in de eerste plaats het behalen van vele onderscheidingen, maar het aanbieden van een gezond stuk ontspanning aan de jeugd op een karaktervormende wijze en daarnaast het zorgen voor een aanbod aan atletiek en turnsport voor Simpelveld en de gemeenten daaromheen. We hopen dat de TAC deze belangrijke taken nog tot in lengte van jaren zal kunnen uitvoeren.

Voor wie de voortvarendheid kent waarmee de huidige leiders, assistentleiders en -leidsters, leidsters en bestuurders de vereniging leiden, is dit nagenoeg een feit.

 

Eerste reglement Turn- & Acrobatenclub Simpelveld

1 De vereniging draagt de naam ‘Turn- en Acrobatenclub’. Zij is opgericht 8 september 1928 en is gevestigd te Simpelveld.

2 De kleuren der vereniging zijn: pet... wit, trui... oranje, riem... zwart, broek... wit, gymschoenen... wit.

3 De vereniging stelt zich ten doel de turnsport te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a Het houden van oefeningen
b Het houden van wedstrijden
c Het bezoeken van wedstrijden.

4 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december daaropvolgend.

5 Het bestuur bestaat ten hoogste uit 7 en ten minste uit 5 leden.
a Voorzitter
b Secretaris
c Penningmeester
d 4 Commissarissen, welke de volgende functie dragen: 2e voorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester, 1e commissaris.

6 Zij worden gekozen door de algemene vergadering en treden ieder jaar in z’n geheel af. Zij zijn terstond herkiesbaar.

7 Bij afwezigheid van een der bestuursleden, wordt diens functie tijdelijk door een ander bestuurslid waargenomen, totdat op de eerstvolgende vergadering in de vacature is voorzien.

8 Het bestuur treedt tevens op als enquête-commissie en derhalve moeten alle reclames bij haar schriftelijk worden ingediend.

9 Het bestuur is belast met en verantwoordelijk voor de handhaving van het reglement. Het neemt definitieve beslissingen in:
a Het nemen van candidaten
b Het benoemen van ereleden.

10 De voorzitter heeft te zorgen voor de belangen van de vereniging in het algemeen. Hij is de officiële woordvoerder der vergadering, waar hij het recht heeft discussies te sluiten; hij is echter verplicht deze te heropenen indien 2/3 der aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangen.

11 De voorzitter opent en sluit de vergadering met de Christelijke groet.

12 De secretaris is belast met de correspondentie; hij voert deze in naam van en in overleg met het bestuur. Hij houdt een volledig ledenregister bij met naam en woonplaats en zorgt verder voor alle administratieve werkzaamheden.
a Alle correspondentie wordt gesloten aan hem overhandigd, indien zij voor de vereniging aan andere leden worden toegestuurd.
b Correspondentie voor de vereniging geschreven is alleen geldig, wanneer zij door hem gelezen en van zijn handtekening voorzien is.
c Hij draagt zorg voor het uitschrijven van alle buitengewone bestuurs- en ledenvergaderingen.

13 De penningmeester zorgt voor alle ontvangsten en uitgaven; hij is voor alle onder zijn beheer staande gelden persoonlijk aansprakelijk. Edere transactie moet behoorlijk door bescheiden gedekt zijn. Om de drie maanden geeft hij op de Algemene Vergadering een volledig beredeneerd financieel rapport, d.i. in januari op de jaarvergadering, in april, juli en september.

14 Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij kunnen in alle zaken die spoed eisen beslissingen nemen; zij zijn echter verplicht op de e.v. bestuursvergadering hiervan mededeling te doen.

15 De 2e voorzitter treedt bij afwezigheid van de 1e voorzitter als zodanig op, en dan is op hem artikel 10 en 11 in zijn geheel van toepassing.

16 De vereniging bestaat uit:
a Werkende
b Aspirant
c Niet-werkende leden.

17 De hoedanigheid van werkend lid, aspirant lid en niet-werkend lid wordt verkregen na stemming der Algemene Vergadering en na betaling van inschrijfgeld.

18 De hoedanigheid van werkend, niet-werkend en aspirant lid gaat verloren door:
a Schriftelijke opzegging aan de secretaris
b Royement krachtens bestuursbesluit.

19 Werkend, niet-werkend en aspirant lid kunnen zij zijn die de leeftijd van acht jaren bereikt hebben.

20 Zij, die wensen lid te worden, moeten zich schriftelijk aan de secretaris opgeven.

21 Ieder die lid is, of zich als lid opgeeft, moet van goed zedelijk gedrag zijn.

22 Ieder die zich als lid opgeeft, wordt door het bestuur gekeurd aangaande zedelijk gedrag enz. Het bestuur heeft het recht, zonder verdere verantwoording aan vereniging, leden welke volgens haar niet aan de gestelde eisen voldoen, af te wijzen en niet in stemming te brengen. Zo ook leden welke in de vereniging zijn.

23 Ereleden zijn zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Zij worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering gekozen.

24 Donateurs zijn zij die de vereniging financieel steunen.

25 De leden genoemd in de artikelen 23 en 24 hebben vrije toegang op alle weidefeesten.

26 Bij bedanken als verenigingslid dienen alle plichten tegenover de vereniging voldaan te worden en dienen alle verenigingseigendommen die men in bezit heeft, te worden teruggegeven.

27 Worden de door het bestuur eventueel te geven richtlijnen niet goed nagevolgd, dan kunnen overeenkomstig bestuursbesluit te nemen strafmaatregelen hiervan het gevolg zijn.

28 Is een lid verhinderd aan oefeningen en/of wedstrijden deel te nemen, zo dient hij dit schriftelijk aan de secretaris mede te delen met vermelding van de juiste reden.

29 De vergaderingen worden onderscheiden in algemene, bestuurs- en buitengewone vergaderingen.

30 Buitengewone Algemene Vergaderingen worden uitgeschreven:
a Op verzoek van het bestuur
b Op schriftelijk verzoek van minstens 1/3 van het ledenaantal
c Minstens 3 maal 24 uur voor het tijdstip van aanvang.

31 Een vergadering is steeds wettig, ongeacht het aantal bijwonende leden. Hieronder vallen: Bestuursvergadering, Alg. Vergadering, Jarvergadering en Buitengewone Vergadering.

32 Bij stemmen beslist de meerderheid en de minderheid is verplicht zich hierbij neer te leggen. De meerderheid bestaat uit een stem meer. Dit geldt voor alle vergaderingen.

33 Stemgerechtigd zijn zij die 16 jaar oud zijn.

34 Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Bij staking der stemmen beslist het bestuur. Van onwaarde zijn:
a Blanco briefjes
b Zij, die de naam of het voorstel niet duidelijk aangeven
c Zij die gekenmerkt zijn.

35 De leden betalen maandelijks contributie:
a Werkende leden 25 cent
b Aspirant leden 10 cent
c. Niet-werkende leden 25 cent.

36 Leden, opgeroepen in militaire dienst, zij die buiten schuld zonder betrekking komen, hetzij door ziekte, ongeval e.d., o.d. een en ander door het bestuur te bepalen, kan gedeeltelijk of gehele vrijstelling van contributie worden verleend.

37 Verder wordt eenieder gestraft, die zich schuldig maakt aan wangedrag, de goede naam der vereniging in gevaar brengt en tevens ook zij die het besprokene op vergaderingen onnodig onder het publiek brengen e.e.a. door het bestuur te bepalen. Vergaderingen bedoelt als in art. 29.

37a Supporters welke met de vereniging feesten bezoeken, hebben zich aan dit reglement te onderwerpen. Zo niet, zullen zij uitgesloten worden om nog met de vereniging mee te gaan.

38 Iedere eerste zondag van de maand is algemene vergadering (dit wordt niet schriftelijk medegedeeld).

39 Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt:
a Werkende en niet-werkende leden f 1,-
b Aspirantleden f 0,50

40 Naast het bestuur bestaat:
a Een gereedschapsmeester
b Twee kascontroleurs
c Een leider.

41 De gereedschapsmeester draagt zorg dat het gereedschap in orde is.

42 Alle gereedschappen zijn eigendom van de vereniging en zij worden bewaard bij de lokaalhouder. Op een verzamelstaat wordt alle gereedschap in duplo opgeschreven, waarvan een berust bij de gereedschapsmeester en een bij de secretaris. Hiervoor draagt de gereedschapsmeester zorg.

43 Een lid, dat door stoeien of baldadigheid een of ander gereedschap vernielt, is verplicht de onkosten zelf te betalen. Zo ook alle goederen van de lokaalhouder. Gebeurt zoiets bij ongeluk tijdens oefeningen, waarbij aanwezig leiding of bestuur, zo kunnen de onkosten door de vereniging worden gedragen.

44 De gereedschapsmeester moet het gereedschap streng controleren alvorens het de leden ter hand te stellen. Ook het lid hetwelk gereedschap ontvangt is verplicht het te controleren. Is het niet in orde, zo moet hij het onmiddellijk aan de gereedschapsmeester teruggeven. Reclames over gereedschap nadien worden niet aangenomen.

45 De gereedschapsmeester zorgt dat het gereedschap na oefening of feestbezoek weer in ordelijke staat bij de lokaalhouder wordt terugbezorgd. Hij heeft het recht leden aan te wijzen die hem hierbij moeten helpen.

45a Niet-werkende leden behoren ook een verenigingspet aan te schaffen en de feesten mee te bezoeken indien dit door het bestuur gewenst wordt.

46 De leider der vereniging kan niet als bestuurslid gekozen worden, maar heeft wel het recht op bestuursvergaderingen aanwezig te zijn.

47 Indien de vereniging aangetreden staat voor oefeningen en op feesten is ieder lid verplicht zich aan de leider te onderwerpen en alle aanwijzingen door de leider gegeven stipt ten uitvoer te brengen.

48 Het bevorderen der acrobatiek geschiedt met leden die de leider aanwijst, deze moeten zich aan de leider onderwerpen.

49 Een lid dat niet meegaat naar een wedstrijd en zodoende de vereniging in de steek laat, wordt geschorst. Wel heeft hij het recht zich af te melden, maar heeft dan ook geen recht om te stemmen voor het al of niet deelnemen aan de wedstrijd. Afmelden volgens art.28.

50 De kascontroleurs zijn verplicht tenminste eens in de drie maanden de kas te controleren en hiervan op de e.v. alg.vergadering verslag uit te brengen.

51 Ieder lid of aspirant lid is verplicht de kleren zelf te kopen.

52 Eenieder is verplicht het reisgeld voor het bezoeken van wedstrijden of feest, tenminste 2x 24 uur voor vertrek te hebben voldaan tegen ontvangstbewijs bij de penningmeester.

53 Teneinde aan art. 52 tegemoet te komen, is een spaarkas ingesteld, waarin ieder lid vrijwillig kan sparen.

54 Op oefeningen en vergaderingen hoort orde en tucht. Bij niet nakomen volgt waarschuwing, daarna schorsing.

55 Elk lid is verplicht de oefeningen en vergaderingen bij te wonen. Bij afwezigheid zonder schriftelijk afmelden, is op elke oefening of vergadering een boete van 25 cent gesteld. Elk lid hetwelk 3 achtereenvolgende vergaderingen of oefeningen verzuimt, zonder schriftelijke afmelding, wordt geschorst.

56 Niemand der leden mag tijdens de oefeningen de zaal verlaten, alvorens deze geheel afgelopen en dit door de leider gezegd is. Zo ook mag niemand de vergadering verlaten voor deze door de voorzitter gesloten is.

57 Als een lid tot sterven komt, is ieder lid verplicht de begrafenis bij te wonen. Bij niet aanwezig zijn volgt een boete van f 2,50, behoudens in zeer bijzondere omstandigheden.

58 Elk aspirantlid is verplicht bij bezoek aan wedstrijden met het bestuur in het lokaal terug te keren.

59 Zolang vijf stemgerechtigde leden de vereniging in stand houden, kan deze niet ontbonden worden en ook niet bij een andere vereniging aangesloten worden. Wordt zij tenslotte gedwongen tot ontbinding over te gaan, dan worden ten spoedigst alle eigendommen der vereniging verkocht en het overgebleven bedrag in de armenkas gestort.

60 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

De Voorzitter, F. Wachelder

De Secretaris, L.J. Pistorius

bottom of page