top of page

Privacy Policy

R.K. T.A.C.
Simpelveld

 

1. PRIVACYBELEID

1.1. Jouw privacy

R.K. T.A.C. Simpelveld hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop R.K. T.A.C. Simpelveld persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, toernooideelnemers, en andere personen waarmee R.K. T.A.C. Simpelveld een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

 

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt R.K. T.A.C. Simpelveld zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is vereniging R.K. T.A.C. Simpelveld.

 

In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.

 

1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor R.K. T.A.C. Simpelveld je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die R.K. T.A.C. Simpelveld uitvoert, verzamelt en verwerkt R.K. T.A.C. Simpelveld persoonsgegevens van de relatie:

 

1. Wanneer de relatie lid van R.K. T.A.C. Simpelveld is/wordt:

 • Voor het verwerken van de contributie.

 • Voor het informeren over teamindelingen, competitie-indelingen en wijzigingen.

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

2. Wanneer de relatie vrijwilliger van R.K. T.A.C. Simpelveld is/wordt:

 • Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoeding of onkosten.

 • Voor het informeren over werkroosters.

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.


3. Wanneer de relatie werknemer van R.K. T.A.C. Simpelveld is/wordt:

 • Voor het eventueel uitbetalen van loon of onkosten.

 • Voor het informeren over werkroosters.

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

 

4. Wanneer de relatie sponsor van R.K. T.A.C. Simpelveld is/wordt:

 • Voor het verwerken van sponsorbedragen.

 • Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten.

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

 • Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de gegevens van de relatie met onze sponsormateriaalleverancier uitgewisseld wordt, na het tekenen van de sponsorovereenkomst.

 • LET OP: sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.

 

5. Wanneer de leverancier van R.K. T.A.C. Simpelveld is/wordt:

 • Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door R.K. T.A.C. Simpelveld.

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

 • LET OP: leveranciers als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.

 

6. Wanneer de relatie mogelijk lid wordt van R.K. T.A.C. Simpelveld:

 • Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.

 

7. Wanneer de relatie meedoet aan een toernooi georganiseerd door R.K. T.A.C. Simpelveld:

 • Voor het verwerken van de contributie.

 • Voor het informeren over teamindelingen, poule-indelingen en wijzigingen.

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

 

8. Wanneer de relatie contact opneemt met R.K. T.A.C. Simpelveld via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media:

 • Voor het onderhouden van het contact.

 

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de vrijwilligers en werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: de penningmeester mag gebruikmaken van het rekeningnummer om contributie te heffen. De trainer van een team mag hier geen gebruik van maken, en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.

 

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal twee jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is R.K. T.A.C. Simpelveld wettelijk verplicht deze zeven jaar te bewaren.


1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen

 • Bedrijfsnaam 

 • Aanhef  

 • Naam/voorletters/tussenvoegsel 

 • Functie 

 • Adres 

 • Postcode 

 • Plaats 

 • Provincie 

 • Land 

 • Telefoonnummer 

 • Mobiele telefoon/zakelijk 

 • E-mailadres 

 • Website 

 • KvK-registernummer 

 • BTW-nummer 

 • IBAN 


1.4. Administraties
R.K. T.A.C. Simpelveld voert administratie om de vereniging draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.

 

1.5. E-mail

R.K. T.A.C. Simpelveld verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen de vereniging. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door te antwoorden op de e-mail.


1.6. Foto’s en video’s

Gedurende wedstrijden, trainingen, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze leiding, leden en/of bestuursleden. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van R.K. T.A.C. Simpelveld of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar teshodje@hotmail.com onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

 

R.K. T.A.C. Simpelveld heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat R.K. T.A.C. Simpelveld hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met R.K. T.A.C. Simpelveld via teshodje@hotmail.com met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. R.K. T.A.C. Simpelveld zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft R.K. T.A.C. Simpelveld geen verantwoordelijkheid, tenzij door R.K. T.A.C. Simpelveld zelf geplaatst.

 

1.7. Recht van verzet

Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar teshodje@hotmail.com met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen.

Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met de ledenadministratie via teshodje@hotmail.com.

 

1.8. Gebruik van persoonsgegevens door derden

R.K. T.A.C. Simpelveld laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

 

1.9. Social media

R.K. T.A.C. Simpelveld gaat graag, via het web en (eigen) socialmediakanalen, in dialoog met leden, vrijwilligers, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. R.K. T.A.C. Simpelveld volgt actief hiervoor het internet en socialmediakanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Hierbij spant R.K. T.A.C. Simpelveld zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. R.K. T.A.C. Simpelveld behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, R.K. T.A.C. Simpelveld (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt. R.K. T.A.C. Simpelveld is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar socialmediakanalen of de content op haar socialmediakanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met R.K. T.A.C. Simpelveld via teshodje@hotmail.com.

 

1.10. Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers/werknemers

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen R.K. T.A.C. Simpelveld, kan de desbetreffende vrijwilliger/werknemer gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop R.K. T.A.C. Simpelveld geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter, telefoongesprekken, et cetera. De vrijwilligers en werknemers dienen zich te houden aan dit privacybeleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een leider die alle ouders en kinderen in een groepsapp toevoegt.

1.11. Website van R.K. T.A.C. Simpelveld en andere websites

Op de website van R.K. T.A.C. Simpelveld kunt u links aantreffen naar andere websites.
R.K. T.A.C. Simpelveld draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een leverancier van R.K. T.A.C. Simpelveld is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

De volgende websites vallen onder verantwoording van R.K. T.A.C. Simpelveld:

 


2. TENSLOTTE

2.1. Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: R.K. T.A.C. Simpelveld, onderwerp Privacy, De Bockhofweg 7 - 6333 AZ Schimmert of via e-mail: teshodje@hotmail.com.

 

2.2. Meldpunt kwetsbaarheden

Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via teshodje@hotmail.com. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

2.3. Wijzigingen privacybeleid

R.K. T.A.C. Simpelveld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien R.K. T.A.C. Simpelveld een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop R.K. T.A.C. Simpelveld de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, in onze nieuwsbrief of op social media.

 

2.4. Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is het bestuur van R.K. T.A.C. Simpelveld verantwoordelijk.

bottom of page